Jesteś tutaj: Start / LOGO SZKOŁY

LOGO SZKOŁY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na logo szkoły. 

Regulamin Konkursu na Logo Szkoły Podstawowej

 im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły mgr inż. Wojciech Szczepaniak.

II. Cel i przedmiot konkursu:

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie.
 2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych itp.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i absolwenci oraz inne osoby związane z naszą szkołą.
 2. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 3. Konkurs trwa od  28.04.2018 r. do 20.06.2018 r.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej w Morzyczynie.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 6. Projekt realizujemy indywidualnie, jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 projekt.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej:

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania.
 2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 3.  W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
 4. Logo powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania, identyfikowane z naszą szkołą.
 5. Pod pracą Uczesnik konkursu wyjasnia (interpretuje) symbolikę, znaczenie wykorzystanych elementów.
 6. Logo może składać się:

· tylko z logotypu (stylizacji literowej);

· tylko z elementu graficznego będącego symbolem;

· lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

 1. Prace należy składać w kopercie podpisanej „Konkurs na Logo Szkoły” podając:

- Uczeń: imię i nazwisko, klasa.

- Osoba dorosła: imię i nazwisko, nr telefonu.

7.  Jeśli praca wykonana jest techniką komputerową dodatkowo oprócz wydruku pracy konkursowej Uczestnik dodaje płytę z nagraną pracą.

V.  Miejsce i termin składania prac konkursowych:

     1. Prace należy składać do 20.06.2018 r. w gabinecie dyrektora szkoły lub w bibliotece szkolnej.

     2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

     3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

     4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z założeniami, wartościami, tradycjami naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych:

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

 1. Dyrektor szkoły, mgr inż. Wojciech Szczepaniak,
 2. Wójt Gminy Wierzbinek, dr Paweł Szczepankiewicz,
 3. Przedstawiciel Rady Rodziców,
 4.  Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 5. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

Wyżej wymienione osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu;

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 1. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
 2. Wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone.